skip to Main Content

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa bestaat alweer ruim 12 ½ jaar. Artikel 2 van de statuten vermeldt als doel van de stichting: “het ondersteunen van de Stichting Inloophuis Pisa zowel bij haar bestaande activiteiten als het ontplooien van nieuwe activiteiten”. Dat doel kan volgens artikel 3 worden bereikt door onder meer het inzamelen en beschikbaar stellen van gelden, het geven van bijstand en adviezen en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee verband kunnen houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Inloophuis Pisa heeft een zogenaamde stapelfinanciering: fondsen + sponsoren + giften + vrienden.

Organisatie

De Stichting Vrienden bestaat uit een (onbezoldigd) bestuur van 3 leden. Op moment van schrijven is de functie van voorzitter vacant. Het bestuur van de vriendenstichting werkt nauw samen met het bestuur van de Stichting Inloophuis Pisa, maar zijn verschillende stichtingen. De stichtingen nemen actief kennis van elkaars plannen en resultaten, c.q. van elkaars jaarplannen, jaarverslagen, stand van zaken subsidie en fondsenwerving.

Werkwijze/werving

De Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa streeft ernaar om particulieren en bedrijven voor langere tijd financieel aan het Inloophuis te verbinden. Uitnodiging om “vriend van” te worden is dus altijd aan de doelstelling van het inloophuis gebonden: “Het bieden van psychosociale ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten en nabestaanden”.

Sinds 2017 bestaat de mogelijkheid om 10tjes lid te worden van Pisa. Mensen geven een jaarlijkse machtiging tot incasso af voor 10, 20 of 50 euro per jaar. Met deze laagdrempelige vorm (automatische incasso) zijn tot nu toe ruim 90 leden geworven. In de periode 2021-2022 zal meer op de promotie van dit lidmaatschap worden ingezet.

ANBI

De Stichting heeft de ANBI-status. Het jaarverslag en de verplichte rapportage zijn te vinden op ANBI.nl

voorzitter                               secretaris                               penningmeester

 

Vacature                                Henk Ensink                           Francis Dooper

Back To Top